UMIT ISIKDAGACADEMIC PERSONAL VCARD
29 Aug 2020

Sosyal bilimler araştırmacılarının istatistik paket programlarına karşı tutumları

İstatistik araçları sosyal bilimler araştırmalarında, araş-tırma kapsamında toplanılan verilerin analiz edilebilmesi için sıklıkla kullanılmaktır. Doğru ve geçerli bir analizin yapılabil-mesi için araştırmacıların, istatistik yöntemlerine, bu yöntemle-rin uygulanışına ve istatistiksel varsayımlara hâkim olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada Sosyal bilimler araştırmacıları-nın, uygulamalı istatistikte hangi zorluklarla karşılaştıklarının ve istatistik yazılımlarında ne gibi eklentilere ihtiyaç duydukla-rının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun katılımcılar ile betimsel bir çalışma yürütülmüş sonucunda da Teknoloji Algı Ölçeği ile katılımcıla-rın istatistik paket programlarına karşı tutumları değerlendirilmiştir.

Tam Metin

Comments Off on Sosyal bilimler araştırmacılarının istatistik paket programlarına karşı tutumları